Pagdating ng islam Hidden cam pay for sex

Rated 3.81/5 based on 913 customer reviews

MANILA - Filipino followers of Islam on Monday marked the start of Ramadan, the holy month of fasting.

sa pamamagitn ng mga biyaya) ngunit hindi siya tugmang-tugma sa kahulugang ibinigay ng paniniwalang Kristiyano.Sa loob ng denominasyong Shiite ng Islam, may labindalawang Imams o mga lider espiritwal na itinalaga ni Allah.Nagsimula ito sa isang Imam na ang pangalan ay Ali, pinsan ni Muhammad na nagangkin na siya ang kapalit ni Muhammad matapos itong mamatay. D., ipinanganak ang ikalabindalawang Imam na si Abu al-Qasim Muhammad (o Muhammad al Mahdi).Si Abu Bakr ang nagtatag sa tinatawag na Sultanate of Sulu na kung saan silang mag-asawa ang naging unang Sultan at Sultana.Pagkatapos maitatag ang Islam sa Sulu, ang mga Muslim ay naglakbay patungong Mindanao sa pamumuno ni Sharif Kabungsuwan.

Leave a Reply