Liquidating trust agreement and indemnification who is levar burton dating

Rated 3.99/5 based on 514 customer reviews

i) The term «Depository Institution» means any Entity that accepts deposits in the ordinary course of a banking or similar business. jj) An Entity is a «Related Entity» of another Entity if either Entity controls the other Entity, or the two Entities are under common control. Article 2OBLIGATIONS TO OBTAIN AND EXCHANGE INFORMATION WITH RESPECT TO REPORTABLE ACCOUNTS 1. The Competent Authorities shall endeavor in good faith to meet, prior to September 2015, to establish that each jurisdiction has such safeguards and infrastructure in place. The obligations of the Parties to obtain and exchange information under Article 2 of this Agreement shall take effect on the date of the later of the written notifications described in paragraph 8 of this Article. Article 5COLLABORATION ON COMPLIANCE AND ENFORCEMENT 1. A Competent Authority shall notify the Competent Authority of the other Party when the first-mentioned Competent Authority has reason to believe that administrative errors or other minor errors may have led to incorrect or incomplete information reporting or resulted in other infringements of this Agreement. a) A Competent Authority shall notify the Competent Authority of the other Party when the first-mentioned Competent Authority has determined that there is significant non-compliance with the obligations under this Agreement with respect to a Reporting Financial Institution in the other jurisdiction. The Parties shall implement as necessary requirements to prevent Financial Institutions from adopting practices intended to circumvent the reporting required under this Agreement. Person as required pursuant to subparagraph 2(a)(1) of Article 2 of this Agreement; and b) The United States commits to establish, by January 1, 2017, for reporting with respect to 2017 and subsequent years, rules requiring Reporting U. Financial Institutions to obtain and report the Croatian TIN of each Account Holder of a Croatian Reportable Account as required pursuant to subparagraph 2(b)(1) of Article 2 of this Agreement. d) Ako je bilo koja osoba koja kontrolira pasivni NFSS državljanin SAD-a ili rezident SAD-a, račun se smatra računom o kojemu se izvješćuje SAD. Rokovi za provjeru i dodatni postupci koji se primjenjuju na postojeće račune subjekata. Provjera postojećih računa subjekata čije stanje ili vrijednost na dan 30. Informacije koje se zahtijevaju o takvom zatvorenom računu sve su informacije o kojima bi se izvješćivalo na temelju ovoga Sporazuma da je za račun na dan njegova otvaranja bilo utvrđeno da se radi o računu o kojem se izvješćuje SAD-u ili računu nesudjelujuće financijske institucije, kako je primjenjivo. Alternativni postupci za nove račune subjekata otvorene na dan ili nakon 1. ovoga Dodatka II.), ili se kazne primjenjuju na raspodjele ili povlačenja sredstava izvršena prije takvih određenih događaja; ili d) doprinosi (osim određenih dopuštenih naknadnih doprinosa) posloprimaca u fond ograničeni su ostvarenim dohotkom posloprimca i ne smiju biti veći od 50.000 USD godišnje, pri čemu se primjenjuju pravila utvrđena u Dodatku I. ovoga Dodatka II.) ograničeni su ostvarenim dohotkom i naknadom posloprimca, slijedom navođenja; 4.

The view was dismaying and encouraging in roughly equal parts. Early in the year, lawmakers failed to engage in meaningful dialogue about raising the nation's debt ceiling, which led to speculation as to whether the U. Treasury, under an obscure law meant to apply to commemorative coins, would mint a "trillion-dollar coin" to head off the debt-ceiling battle in Congress. unemployment during 2013 remained stubbornly high, albeit gradually decreasing, ranging from a high of 7.9 percent at the end of January to a low of 6.7 percent at year-end, compared to the 4.9 percent unemployment rate in December 2007 prior to the Great Recession. Next to Japan, Europe was the surprise gainer of the year. According to the court, "As the 2019 Exhibits are judicial records that were filed with the Bankruptcy Court, there is a presumptive right of public access to them," and the appellees failed to rebut that presumption. government reported rare surpluses of 3 billion and 6.5 billion in April and June, the largest in five years and a sign of the nation's improving finances. companies announced more than

The view was dismaying and encouraging in roughly equal parts. Early in the year, lawmakers failed to engage in meaningful dialogue about raising the nation's debt ceiling, which led to speculation as to whether the U. Treasury, under an obscure law meant to apply to commemorative coins, would mint a "trillion-dollar coin" to head off the debt-ceiling battle in Congress. unemployment during 2013 remained stubbornly high, albeit gradually decreasing, ranging from a high of 7.9 percent at the end of January to a low of 6.7 percent at year-end, compared to the 4.9 percent unemployment rate in December 2007 prior to the Great Recession. Next to Japan, Europe was the surprise gainer of the year. According to the court, "As the 2019 Exhibits are judicial records that were filed with the Bankruptcy Court, there is a presumptive right of public access to them," and the appellees failed to rebut that presumption.

government reported rare surpluses of $113 billion and $116.5 billion in April and June, the largest in five years and a sign of the nation's improving finances. companies announced more than $1 trillion worth of deals during the year, the most since the financial crisis. Markets With a few notable exceptions in Asia, markets had a banner year in 2013. Constitution; (ii) chapter 9 does not violate the Tenth Amendment in accordance with long-standing U. Supreme Court precedent; (iii) the Michigan law (§ 18 of P.

to account for 43 percent of all deals worldwide, the biggest proportion since 2001.

f) The term «Competent Authority» means: (1) in the case of United States, the Secretary of the Treasury or his delegate; and (2) in the case of the Croatia, the Minister of Finance or his authorized representative. Poreznog zakonika SAD-a, ovisno o tome što je primjereno. U procesu utvrđivanja ovih činjenica hrvatska izvještajna financijska institucija mora postupiti u skladu s uputama iz podstavaka D(4)(a) do D(4)(d) ovoga odjeljka, redoslijedom koji je najprimjereniji okolnostima. d) Ako je imatelj računa nesudjelujuća financijska institucija (uključujući hrvatsku financijsku instituciju ili financijsku instituciju u drugoj partnerskoj jurisdikciji koju IRS smatra nesudjelujućom financijskom institucijom), tada račun nije račun o kojemu se izvješćuje SAD, ali uplate imatelju računa podliježu izvješćivanju kako je uređeno u podstavku 1.(b) članka 4. Informacije koje se zahtijevaju o takvom novom računu sve su informacije o kojima bi se izvješćivalo na temelju ovoga Sporazuma da je za novi račun na dan njegova otvaranja bilo utvrđeno da se radi o računu o kojem se izvješćuje SAD-u ili računu nesudjelujuće financijske institucije, kako je primjenjivo. Svako takvo dodavanje ili uklanjanje proizvodi učinke na dan potpisivanja uzajamne odluke, osim ako ovime nije predviđeno drugačije. Sastavni dio ne obuhvaća fizičku osobu koja je vladar, dužnosnik ili rukovoditelj, kada nastupa privatno ili u osobno ime. Kontrolirani subjekt označuje subjekta koji je oblikom odvojen od Hrvatske ili na drugi način čini zaseban pravni subjekt, pod uvjetom da: a) subjekt je u cijelosti u vlasništvu i pod kontrolom jednog ili nekoliko tijela javne vlasti Hrvatske izravno ili preko jednog ili više kontroliranih subjekata; b) neto prihodi subjekta pripisuju se na njegov vlastiti račun ili na račune jednog ili više tijela javne vlasti Hrvatske, pri čemu niti jedan dio ne može biti u korist neke privatne osobe; i c) imovina subjekta nakon njegova ukidanja pripast će jednom ili više tijela javne vlasti Hrvatske. Dohodak ne ide u korist privatnih osoba ako su takve osobe pretpostavljeni korisnici javnog programa, a programske aktivnosti provode se radi zajedničke općedruštvene dobrobiti ili se odnose na provođenje neke faze javnog upravljanja. Svaka međunarodna organizacija ili agencija ili subjekt koji je u cijelosti u njezinom vlasništvu. Banka koja je po zakonu ili slijedom odobrenja najviše državne vlasti glavno tijelo, osim same Vlade Hrvatske, za izdavanje sredstava namijenjenih optjecaju u svojstvu valute. nema nijednoga korisnika koji ima pravo na više od pet posto imovine fonda; 2.

The IRS shall publish a list identifying all Partner Jurisdictions. indicia listed in subparagraph B(1) of this section are discovered in the electronic search, then no further action is required until there is a change in circumstances that results in one or more U. indicia being associated with the account, or the account becomes a High Value Account described in paragraph D of this section. Poreznog zakonika SAD-a u mjeri u kojoj je to dopušteno relevantnim propisima koji se odnose na određeni povezani subjekt ili podružnicu; i c) takav povezani subjekt ili podružnica specifično ne traži SAD račune čiji su imatelji osobe koje nisu rezidenti u jurisdikciji u kojoj se nalazi takav povezani subjekt ili podružnica ili račune čiji su imatelji nesudjelujuće financijske institucije koje nisu osnovane u jurisdikciji u kojoj se nalazi takav povezani subjekt ili podružnica te ako takvoga povezanog subjekta ili podružnicu hrvatske financijske institucije ili bilo koji drugi povezani subjekt ne rabi za izbjegavanje obveza iz ovoga Sporazuma ili iz odjeljka 1471. U odnosu na imatelja postojećeg računa subjekta za koji nije utvrđeno da je osoba iz SAD-a niti da je financijska institucija, hrvatska izvještajna financijska institucija mora utvrditi (i) ima li imatelj računa osobe koje ga kontroliraju, (ii) je li imatelj računa pasivni NFSS i (iii) je li bilo koja osoba koja kontrolira imatelja računa državljanin SAD-a ili rezident SAD-a. ili bilo koje sljedeće godine prelazi 1.000.000 USD, mora biti okončana u roku od šest mjeseci nakon posljednjeg dana kalendarske godine u kojoj stanje računa ili vrijednost prelazi 1.000.000 USD. Promijene li se okolnosti u odnosu na postojeće račune subjekta tako da hrvatska izvještajna financijska institucija zna ili ima razlog smatrati da je izjava ili druga dokumentacija u vezi s računom netočna ili nepouzdana, hrvatska izvještajna financijska institucija mora ponovo utvrditi status računa u skladu s postupcima utvrđenima u stavku D ovoga odjeljka. c) Ako je imatelj računa: (i) osoba iz SAD-a koja nije određena osoba iz SAD-a; (ii) podložno podstavku B(3)(d) ovoga odjeljka, hrvatska financijska institucija ili financijska institucija u drugoj partnerskoj jurisdikciji; (iii) sudjelujući SFI, SFI za koji se smatra da ispunjava zahtjeve ili izuzeti stvarni korisnik, kako su ti pojmovi uređeni relevantnim propisima Ministarstva financija SAD-a; (iv) aktivni NFSS; ili (v) pasivni NFSS, pri čemu niti jedna osoba koja ih kontrolira nije državljanin SAD-a ili rezident SAD-a, tada se račun ne smatra računom o kojemu se izvješćuje SAD i u odnosu na njega nije potrebno izvješćivati. Ako se alternativni postupci za nove račune subjekata otvorene na ili nakon 1. Za sve ostale nove račune hrvatska izvještajna financijska institucija mora primijeniti postupke dubinske analize opisane u odjeljku III. ovoga Priloga I., kako je primjenjivo, kako bi se utvrdilo radi li se o računu o kojem se izvješćuje SAD-u ili o računu nesudjelujuće financijske institucije. rujna koji slijedi nakon datuma na koji je utvrđeno da se radi o računu o kojem se izvješćuje SAD-u ili računu nesudjelujuće financijske institucije, kako je primjenjivo, ili (ii) 90 dana nakon što je utvrđeno da se radi o računu o kojem se izvješćuje SAD-u ili računu nesudjelujuće financijske institucije, kako je primjenjivo, ovisno što je kasnije. siječnja 2015., ili za sve nove račune subjekata ili zasebno za sve jasno utvrđene skupine takvih računa, Hrvatska može dopustiti hrvatskoj izvještajnoj financijskoj instituciji da s takvim računima postupa kao s već postojećim računima subjekata i da primijeni postupke dubinske analize koji se odnose na već postojeće račune subjekata navedene u odjeljku IV. umjesto postupaka dubinske analize navedenih u odjeljku V. U tom slučaju, postupci dubinske analize iz odjeljka IV. moraju biti primijenjeni bez obzira na stanje računa ili prag vrijednosti naveden u stavku A odjeljka IV. na dan potpisivanja Sporazuma; ili (2) kako bi se uklonili subjekti i računi koji zbog izmijenjenih okolnosti više ne predstavljaju nizak rizik u smislu da će se njima osobe iz SAD-a koristiti za utaju američkog poreza. Neto prihodi upravnog tijela moraju se pripisati na njegov vlastiti račun ili na druge račune Hrvatske, pri čemu niti jedan dio ne može biti u korist neke privatne osobe. Fond osnovan u Hrvatskoj radi osiguranja mirovine, invalidnine ili naknade u slučaju smrti, ili bilo koje kombinacije navedenoga, korisnicima koji su sadašnji ili bivši posloprimci (ili osobe koje su ti posloprimci imenovali) jednoga ili više poslodavaca uz naknadu za pružene usluge, pod uvjetom da fond: 1.

||

The view was dismaying and encouraging in roughly equal parts. Early in the year, lawmakers failed to engage in meaningful dialogue about raising the nation's debt ceiling, which led to speculation as to whether the U. Treasury, under an obscure law meant to apply to commemorative coins, would mint a "trillion-dollar coin" to head off the debt-ceiling battle in Congress. unemployment during 2013 remained stubbornly high, albeit gradually decreasing, ranging from a high of 7.9 percent at the end of January to a low of 6.7 percent at year-end, compared to the 4.9 percent unemployment rate in December 2007 prior to the Great Recession. Next to Japan, Europe was the surprise gainer of the year. According to the court, "As the 2019 Exhibits are judicial records that were filed with the Bankruptcy Court, there is a presumptive right of public access to them," and the appellees failed to rebut that presumption. government reported rare surpluses of $113 billion and $116.5 billion in April and June, the largest in five years and a sign of the nation's improving finances. companies announced more than $1 trillion worth of deals during the year, the most since the financial crisis. Markets With a few notable exceptions in Asia, markets had a banner year in 2013. Constitution; (ii) chapter 9 does not violate the Tenth Amendment in accordance with long-standing U. Supreme Court precedent; (iii) the Michigan law (§ 18 of P. to account for 43 percent of all deals worldwide, the biggest proportion since 2001. f) The term «Competent Authority» means: (1) in the case of United States, the Secretary of the Treasury or his delegate; and (2) in the case of the Croatia, the Minister of Finance or his authorized representative. Poreznog zakonika SAD-a, ovisno o tome što je primjereno. U procesu utvrđivanja ovih činjenica hrvatska izvještajna financijska institucija mora postupiti u skladu s uputama iz podstavaka D(4)(a) do D(4)(d) ovoga odjeljka, redoslijedom koji je najprimjereniji okolnostima. d) Ako je imatelj računa nesudjelujuća financijska institucija (uključujući hrvatsku financijsku instituciju ili financijsku instituciju u drugoj partnerskoj jurisdikciji koju IRS smatra nesudjelujućom financijskom institucijom), tada račun nije račun o kojemu se izvješćuje SAD, ali uplate imatelju računa podliježu izvješćivanju kako je uređeno u podstavku 1.(b) članka 4. Informacije koje se zahtijevaju o takvom novom računu sve su informacije o kojima bi se izvješćivalo na temelju ovoga Sporazuma da je za novi račun na dan njegova otvaranja bilo utvrđeno da se radi o računu o kojem se izvješćuje SAD-u ili računu nesudjelujuće financijske institucije, kako je primjenjivo. Svako takvo dodavanje ili uklanjanje proizvodi učinke na dan potpisivanja uzajamne odluke, osim ako ovime nije predviđeno drugačije. Sastavni dio ne obuhvaća fizičku osobu koja je vladar, dužnosnik ili rukovoditelj, kada nastupa privatno ili u osobno ime. Kontrolirani subjekt označuje subjekta koji je oblikom odvojen od Hrvatske ili na drugi način čini zaseban pravni subjekt, pod uvjetom da: a) subjekt je u cijelosti u vlasništvu i pod kontrolom jednog ili nekoliko tijela javne vlasti Hrvatske izravno ili preko jednog ili više kontroliranih subjekata; b) neto prihodi subjekta pripisuju se na njegov vlastiti račun ili na račune jednog ili više tijela javne vlasti Hrvatske, pri čemu niti jedan dio ne može biti u korist neke privatne osobe; i c) imovina subjekta nakon njegova ukidanja pripast će jednom ili više tijela javne vlasti Hrvatske. Dohodak ne ide u korist privatnih osoba ako su takve osobe pretpostavljeni korisnici javnog programa, a programske aktivnosti provode se radi zajedničke općedruštvene dobrobiti ili se odnose na provođenje neke faze javnog upravljanja. Svaka međunarodna organizacija ili agencija ili subjekt koji je u cijelosti u njezinom vlasništvu. Banka koja je po zakonu ili slijedom odobrenja najviše državne vlasti glavno tijelo, osim same Vlade Hrvatske, za izdavanje sredstava namijenjenih optjecaju u svojstvu valute. nema nijednoga korisnika koji ima pravo na više od pet posto imovine fonda; 2. The IRS shall publish a list identifying all Partner Jurisdictions. indicia listed in subparagraph B(1) of this section are discovered in the electronic search, then no further action is required until there is a change in circumstances that results in one or more U. indicia being associated with the account, or the account becomes a High Value Account described in paragraph D of this section. Poreznog zakonika SAD-a u mjeri u kojoj je to dopušteno relevantnim propisima koji se odnose na određeni povezani subjekt ili podružnicu; i c) takav povezani subjekt ili podružnica specifično ne traži SAD račune čiji su imatelji osobe koje nisu rezidenti u jurisdikciji u kojoj se nalazi takav povezani subjekt ili podružnica ili račune čiji su imatelji nesudjelujuće financijske institucije koje nisu osnovane u jurisdikciji u kojoj se nalazi takav povezani subjekt ili podružnica te ako takvoga povezanog subjekta ili podružnicu hrvatske financijske institucije ili bilo koji drugi povezani subjekt ne rabi za izbjegavanje obveza iz ovoga Sporazuma ili iz odjeljka 1471. U odnosu na imatelja postojećeg računa subjekta za koji nije utvrđeno da je osoba iz SAD-a niti da je financijska institucija, hrvatska izvještajna financijska institucija mora utvrditi (i) ima li imatelj računa osobe koje ga kontroliraju, (ii) je li imatelj računa pasivni NFSS i (iii) je li bilo koja osoba koja kontrolira imatelja računa državljanin SAD-a ili rezident SAD-a. ili bilo koje sljedeće godine prelazi 1.000.000 USD, mora biti okončana u roku od šest mjeseci nakon posljednjeg dana kalendarske godine u kojoj stanje računa ili vrijednost prelazi 1.000.000 USD. Promijene li se okolnosti u odnosu na postojeće račune subjekta tako da hrvatska izvještajna financijska institucija zna ili ima razlog smatrati da je izjava ili druga dokumentacija u vezi s računom netočna ili nepouzdana, hrvatska izvještajna financijska institucija mora ponovo utvrditi status računa u skladu s postupcima utvrđenima u stavku D ovoga odjeljka. c) Ako je imatelj računa: (i) osoba iz SAD-a koja nije određena osoba iz SAD-a; (ii) podložno podstavku B(3)(d) ovoga odjeljka, hrvatska financijska institucija ili financijska institucija u drugoj partnerskoj jurisdikciji; (iii) sudjelujući SFI, SFI za koji se smatra da ispunjava zahtjeve ili izuzeti stvarni korisnik, kako su ti pojmovi uređeni relevantnim propisima Ministarstva financija SAD-a; (iv) aktivni NFSS; ili (v) pasivni NFSS, pri čemu niti jedna osoba koja ih kontrolira nije državljanin SAD-a ili rezident SAD-a, tada se račun ne smatra računom o kojemu se izvješćuje SAD i u odnosu na njega nije potrebno izvješćivati. Ako se alternativni postupci za nove račune subjekata otvorene na ili nakon 1. Za sve ostale nove račune hrvatska izvještajna financijska institucija mora primijeniti postupke dubinske analize opisane u odjeljku III. ovoga Priloga I., kako je primjenjivo, kako bi se utvrdilo radi li se o računu o kojem se izvješćuje SAD-u ili o računu nesudjelujuće financijske institucije. rujna koji slijedi nakon datuma na koji je utvrđeno da se radi o računu o kojem se izvješćuje SAD-u ili računu nesudjelujuće financijske institucije, kako je primjenjivo, ili (ii) 90 dana nakon što je utvrđeno da se radi o računu o kojem se izvješćuje SAD-u ili računu nesudjelujuće financijske institucije, kako je primjenjivo, ovisno što je kasnije. siječnja 2015., ili za sve nove račune subjekata ili zasebno za sve jasno utvrđene skupine takvih računa, Hrvatska može dopustiti hrvatskoj izvještajnoj financijskoj instituciji da s takvim računima postupa kao s već postojećim računima subjekata i da primijeni postupke dubinske analize koji se odnose na već postojeće račune subjekata navedene u odjeljku IV. umjesto postupaka dubinske analize navedenih u odjeljku V. U tom slučaju, postupci dubinske analize iz odjeljka IV. moraju biti primijenjeni bez obzira na stanje računa ili prag vrijednosti naveden u stavku A odjeljka IV. na dan potpisivanja Sporazuma; ili (2) kako bi se uklonili subjekti i računi koji zbog izmijenjenih okolnosti više ne predstavljaju nizak rizik u smislu da će se njima osobe iz SAD-a koristiti za utaju američkog poreza. Neto prihodi upravnog tijela moraju se pripisati na njegov vlastiti račun ili na druge račune Hrvatske, pri čemu niti jedan dio ne može biti u korist neke privatne osobe. Fond osnovan u Hrvatskoj radi osiguranja mirovine, invalidnine ili naknade u slučaju smrti, ili bilo koje kombinacije navedenoga, korisnicima koji su sadašnji ili bivši posloprimci (ili osobe koje su ti posloprimci imenovali) jednoga ili više poslodavaca uz naknadu za pružene usluge, pod uvjetom da fond: 1.

trillion worth of deals during the year, the most since the financial crisis. Markets With a few notable exceptions in Asia, markets had a banner year in 2013. Constitution; (ii) chapter 9 does not violate the Tenth Amendment in accordance with long-standing U. Supreme Court precedent; (iii) the Michigan law (§ 18 of P. to account for 43 percent of all deals worldwide, the biggest proportion since 2001. f) The term «Competent Authority» means: (1) in the case of United States, the Secretary of the Treasury or his delegate; and (2) in the case of the Croatia, the Minister of Finance or his authorized representative. Poreznog zakonika SAD-a, ovisno o tome što je primjereno. U procesu utvrđivanja ovih činjenica hrvatska izvještajna financijska institucija mora postupiti u skladu s uputama iz podstavaka D(4)(a) do D(4)(d) ovoga odjeljka, redoslijedom koji je najprimjereniji okolnostima. d) Ako je imatelj računa nesudjelujuća financijska institucija (uključujući hrvatsku financijsku instituciju ili financijsku instituciju u drugoj partnerskoj jurisdikciji koju IRS smatra nesudjelujućom financijskom institucijom), tada račun nije račun o kojemu se izvješćuje SAD, ali uplate imatelju računa podliježu izvješćivanju kako je uređeno u podstavku 1.(b) članka 4. Informacije koje se zahtijevaju o takvom novom računu sve su informacije o kojima bi se izvješćivalo na temelju ovoga Sporazuma da je za novi račun na dan njegova otvaranja bilo utvrđeno da se radi o računu o kojem se izvješćuje SAD-u ili računu nesudjelujuće financijske institucije, kako je primjenjivo. Svako takvo dodavanje ili uklanjanje proizvodi učinke na dan potpisivanja uzajamne odluke, osim ako ovime nije predviđeno drugačije. Sastavni dio ne obuhvaća fizičku osobu koja je vladar, dužnosnik ili rukovoditelj, kada nastupa privatno ili u osobno ime. Kontrolirani subjekt označuje subjekta koji je oblikom odvojen od Hrvatske ili na drugi način čini zaseban pravni subjekt, pod uvjetom da: a) subjekt je u cijelosti u vlasništvu i pod kontrolom jednog ili nekoliko tijela javne vlasti Hrvatske izravno ili preko jednog ili više kontroliranih subjekata; b) neto prihodi subjekta pripisuju se na njegov vlastiti račun ili na račune jednog ili više tijela javne vlasti Hrvatske, pri čemu niti jedan dio ne može biti u korist neke privatne osobe; i c) imovina subjekta nakon njegova ukidanja pripast će jednom ili više tijela javne vlasti Hrvatske. Dohodak ne ide u korist privatnih osoba ako su takve osobe pretpostavljeni korisnici javnog programa, a programske aktivnosti provode se radi zajedničke općedruštvene dobrobiti ili se odnose na provođenje neke faze javnog upravljanja. Svaka međunarodna organizacija ili agencija ili subjekt koji je u cijelosti u njezinom vlasništvu. Banka koja je po zakonu ili slijedom odobrenja najviše državne vlasti glavno tijelo, osim same Vlade Hrvatske, za izdavanje sredstava namijenjenih optjecaju u svojstvu valute. nema nijednoga korisnika koji ima pravo na više od pet posto imovine fonda; 2. The IRS shall publish a list identifying all Partner Jurisdictions. indicia listed in subparagraph B(1) of this section are discovered in the electronic search, then no further action is required until there is a change in circumstances that results in one or more U. indicia being associated with the account, or the account becomes a High Value Account described in paragraph D of this section. Poreznog zakonika SAD-a u mjeri u kojoj je to dopušteno relevantnim propisima koji se odnose na određeni povezani subjekt ili podružnicu; i c) takav povezani subjekt ili podružnica specifično ne traži SAD račune čiji su imatelji osobe koje nisu rezidenti u jurisdikciji u kojoj se nalazi takav povezani subjekt ili podružnica ili račune čiji su imatelji nesudjelujuće financijske institucije koje nisu osnovane u jurisdikciji u kojoj se nalazi takav povezani subjekt ili podružnica te ako takvoga povezanog subjekta ili podružnicu hrvatske financijske institucije ili bilo koji drugi povezani subjekt ne rabi za izbjegavanje obveza iz ovoga Sporazuma ili iz odjeljka 1471. U odnosu na imatelja postojećeg računa subjekta za koji nije utvrđeno da je osoba iz SAD-a niti da je financijska institucija, hrvatska izvještajna financijska institucija mora utvrditi (i) ima li imatelj računa osobe koje ga kontroliraju, (ii) je li imatelj računa pasivni NFSS i (iii) je li bilo koja osoba koja kontrolira imatelja računa državljanin SAD-a ili rezident SAD-a. ili bilo koje sljedeće godine prelazi 1.000.000 USD, mora biti okončana u roku od šest mjeseci nakon posljednjeg dana kalendarske godine u kojoj stanje računa ili vrijednost prelazi 1.000.000 USD. Promijene li se okolnosti u odnosu na postojeće račune subjekta tako da hrvatska izvještajna financijska institucija zna ili ima razlog smatrati da je izjava ili druga dokumentacija u vezi s računom netočna ili nepouzdana, hrvatska izvještajna financijska institucija mora ponovo utvrditi status računa u skladu s postupcima utvrđenima u stavku D ovoga odjeljka. c) Ako je imatelj računa: (i) osoba iz SAD-a koja nije određena osoba iz SAD-a; (ii) podložno podstavku B(3)(d) ovoga odjeljka, hrvatska financijska institucija ili financijska institucija u drugoj partnerskoj jurisdikciji; (iii) sudjelujući SFI, SFI za koji se smatra da ispunjava zahtjeve ili izuzeti stvarni korisnik, kako su ti pojmovi uređeni relevantnim propisima Ministarstva financija SAD-a; (iv) aktivni NFSS; ili (v) pasivni NFSS, pri čemu niti jedna osoba koja ih kontrolira nije državljanin SAD-a ili rezident SAD-a, tada se račun ne smatra računom o kojemu se izvješćuje SAD i u odnosu na njega nije potrebno izvješćivati. Ako se alternativni postupci za nove račune subjekata otvorene na ili nakon 1. Za sve ostale nove račune hrvatska izvještajna financijska institucija mora primijeniti postupke dubinske analize opisane u odjeljku III. ovoga Priloga I., kako je primjenjivo, kako bi se utvrdilo radi li se o računu o kojem se izvješćuje SAD-u ili o računu nesudjelujuće financijske institucije. rujna koji slijedi nakon datuma na koji je utvrđeno da se radi o računu o kojem se izvješćuje SAD-u ili računu nesudjelujuće financijske institucije, kako je primjenjivo, ili (ii) 90 dana nakon što je utvrđeno da se radi o računu o kojem se izvješćuje SAD-u ili računu nesudjelujuće financijske institucije, kako je primjenjivo, ovisno što je kasnije. siječnja 2015., ili za sve nove račune subjekata ili zasebno za sve jasno utvrđene skupine takvih računa, Hrvatska može dopustiti hrvatskoj izvještajnoj financijskoj instituciji da s takvim računima postupa kao s već postojećim računima subjekata i da primijeni postupke dubinske analize koji se odnose na već postojeće račune subjekata navedene u odjeljku IV. umjesto postupaka dubinske analize navedenih u odjeljku V. U tom slučaju, postupci dubinske analize iz odjeljka IV. moraju biti primijenjeni bez obzira na stanje računa ili prag vrijednosti naveden u stavku A odjeljka IV. na dan potpisivanja Sporazuma; ili (2) kako bi se uklonili subjekti i računi koji zbog izmijenjenih okolnosti više ne predstavljaju nizak rizik u smislu da će se njima osobe iz SAD-a koristiti za utaju američkog poreza. Neto prihodi upravnog tijela moraju se pripisati na njegov vlastiti račun ili na druge račune Hrvatske, pri čemu niti jedan dio ne može biti u korist neke privatne osobe. Fond osnovan u Hrvatskoj radi osiguranja mirovine, invalidnine ili naknade u slučaju smrti, ili bilo koje kombinacije navedenoga, korisnicima koji su sadašnji ili bivši posloprimci (ili osobe koje su ti posloprimci imenovali) jednoga ili više poslodavaca uz naknadu za pružene usluge, pod uvjetom da fond: 1.

Leave a Reply